ELS CRITERIS QUE REGEIXEN LES NOSTRES INTERVENCIONS

1. ANÀLISI PRÈVIA ARgeotecnics, fa un estudi exhaustiu de les característiques del projecte, i del context geològic, per tal de què la metodologia utilitzada, així com les posteriors recomanacions de l'informe corresponent, siguin les més adequades a les necessitats del Client, tot i complint amb les especificacions del CTE.

2. RECONEIXEMENT DE CAMP. Tots els sondeigs són perforats a rotació amb extracció contínua de testimoni, ja que és l'única metodologia de perforació que permet donar resposta a qualsevol tipus de plantejament geotècnic.
No efectuem sondeigs a rotació helicoïdal, ja que considerem que és un mètode poc correcte de reconeixement geotècnic.
Els sondeigs es porten a terme seguint la norma XP 94-202, i la nostra empresa està degudament acreditada per a sondatges, assaigs in situ, i presa de mostres per a reconeixements geotècnics.

Un aspecte fonamental dels nostres treballs, és que en tot moment estan controlats per un geòleg situat a peu d'obra, la qual cosa facilita la interpretació de les dades obtingudes, i garanteix una presa de decisions ràpida i correcta.
Tots els assaigs de laboratori són efectuats en centres degudament acreditats per l'Administració.

3. MEMÒRIA TÈCNICA. Els tècnics de ARgeotecnics, porten anys de dedicació professional en els camps de la Geotècnia, l'Avaluació de Riscos Naturals, la Geologia del Medi Ambient i la Hidrogeologia.
És en base a aquesta experiència, a la que afegim una preocupació especial per la formació continuada, que els oferim els nostres serveis.